De 4 technologische revoluties die alles veranderden.

Automatisering en evolutie zijn termen die aan alle eeuwen zijn gekoppeld. Het zit in het menselijk instinct om onszelf te ontwikkelen en om steeds productiever te worden. Desondanks wensen we om steeds minder zelf te hoeven doen. Zoals we in de afgelopen eeuwen hebben gezien, lagen innovaties aan de basis van alle technologische revoluties die vervolgens nieuwe uitvindingen deed ontstaan. Maar een nieuwe uitvinding is slechts zo goed als de uitvoering en de marktimplementatie ervan. Tegenwoordig zijn de oorspronkelijke uitvinders veelal niet bekend. Integendeel, het is hun concurrent met een betere marktstrategie die de harten van hun volgelingen voor zich wint.

We zien dit ook terug bij het ontstaan van de smartphone. Het concept van een smartphone, de “Simon Personal Communicator”, werd in 1992 door IBM bedacht. Het had een kalender, adresboek, en een eigen afsprakenplanner. Later bouwden bedrijven als Nokia hun smartphone met nieuwe specificaties en functies zoals een aanraakscherm, een webbrowser of een camera aan beide zijden. Maar alleen Steve Jobs was in staat om zijn klanten op hun smartphone op het web te laten surfen zoals ze dat op een desktop computer zouden doen. De technologie was al aanwezig, maar pas na de bijna perfecte marktimplementatie van Steve Jobs, gericht op het juiste doelpubliek, was de smartphone in staat de wereld te veroveren.

Laten we terugblikken naar de vorige technologische revoluties om te ontdekken wat het ons kan leren over de toekomst.

1e Technologische Revolutie

Een vergelijking kan worden gemaakt met de Eerste Technologische Revolutie. Hoewel stoomkracht reeds lang bestond, was het latere gebruik ervan voor industriële doeleinden een van de grootste doorbraken voor de verhoging van de arbeidsproductiviteit. In plaats van weefgetouwen aangedreven door spierkracht konden stoommachines voor de aandrijving gebruikt worden. Het toenemend gebruik van stoomkracht en de mechanisatie van de productie kenmerkten de Eerste Industriële Revolutie in de 18e eeuw. De gemechaniseerde versie van een eenvoudig spinnewiel was in staat om binnen dezelfde tijdspanne acht keer zoveel volume te produceren als de handmatige productie. Andere innovaties, zoals de stoomtrein en -schip, resulteerde in meer kenniscreatie en expansie van de productiemarkt als gevolg van het sneller transport en de goede implementatie van stoomkracht.

2e Technologische Revolutie

Door de toegenomen stoomkracht was er minder mankracht nodig in de landbouw, waardoor meer mensen hun landbouwgrond omruilden voor industriesteden. Dit opende mogelijkheden voor nieuwe uitvindingen of implementaties van bestaande technieken. De Tweede Industriële Revolutie werd gekenmerkt door zowel de ontdekking van elektriciteit als de lopende band productie in de 19e eeuw. Henry Ford was in staat massaproductie te realiseren door het toegenomen aantal werkkrachten uit de landbouwindustrie. Hij bedacht het concept van een menselijke assemblagelijn naar het model van wat hij in een slachthuis in Chicago had gezien. Ford bracht deze principes over naar de autoproductie. Dit leidde tot een drastische verstoring van het proces, met als resultaat een aanzienlijk hogere productiesnelheid tegen lagere kosten.

technologische revolutie

3e Technologische Revolutie

In de loop der jaren waren de kosten van menselijke arbeid zo sterk gestegen dat bedrijven gedwongen werden nieuwe manieren uit te vinden om de productiekosten te verlagen. Dit leidde in de jaren zeventig tot de Derde Industriële Revolutie via gedeeltelijke automatisering met behulp van geheugenprogrammeerbare besturingen en computers. Dankzij deze nieuwe technologieën is het nu mogelijk een volledig productieproces te automatiseren zonder menselijke tussenkomst.

4e Technologische Revolutie

De daling van de vraag naar industriearbeiders heeft geleid tot een verschuiving van productiegerichte bedrijven naar dienstverlenende bedrijven. Wij bevinden ons momenteel in de Vierde Industriële Revolutie. Deze revolutie wordt gekenmerkt door de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën. Zij bouwt namelijk voort op de ontwikkelingen van de Derde Industriële Revolutie. Productiesystemen die reeds over computertechnologie beschikken, zijn uitgebreid met een netwerkaansluiting en hebben als het ware een digitale dubbelganger op het Internet. Deze maken communicatie met andere faciliteiten en de output van informatie over zichzelf mogelijk. Dit is de volgende stap in de procesautomatisatie. Het in een netwerk opnemen van alle systemen leidt tot “cyber-fysieke productiesystemen” en dus slimme fabrieken, waarin productiesystemen, componenten en mensen via een netwerk met elkaar communiceren en de productie vrijwel autonoom verloopt. De automatisatie van processen is niet alleen essentieel binnen de productie-industrie, maar ook in de dienstensector waar nog veel geautomatiseerd moet worden. 

5e Technologische Revolutie

Dat is waar wij en RPA om de hoek komen kijken. Robotic Process Automation bestaat al enkele jaren, maar de mogelijkheden zijn nog steeds onbegrensd. Het succes van de RPA-technologie staat of valt echter met de implementatie ervan. Een robot is geprogrammeerd taken uit te voeren die voorheen door een mens werden gedaan. Veronderstel een taak die u vaak moet uitvoeren op een computer zoals boekhoudkundige taken, kopieer-en-plakwerk, rapporten genereren, … RPA kan deze automatiseren waardoor kostbare fouten vermeden worden en tijd vrijkomt voor wat echt telt. Tijdens de Derde Industriële Revolutie werden industriële processen geautomatiseerd, wat een verschuiving naar de dienstensector veroorzaakte. Nu kan RPA repetitieve processen automatiseren waardoor werknemers zich kunnen richten op waardevoller en uitdagender werk. Hierdoor kunnen er nog meer innovatieve oplossingen ontstaan. Dankzij RPA zal de stress van werknemers en kostbare fouten verminderen; hun moreel en productiviteit verhogen; enorme kosten- en tijdbesparingen realiseren.

Conclusie

Waarschijnlijk ben je akkoord dat je moet starten met automatisatie of ten minste kijken wat het voor uw organisatie kan betekenen om de innovatietrein naar de 5e Technologische Revolutie te kunnen volgen en uw concurrenten een stap voor te blijven, maar hoe? Starten doe je door eerst zoveel mogelijk processen te identificeren die geautomatiseerd kunnen worden. Er zijn veel fantastische bedrijven die kunnen helpen. Hoewel alles technisch goed zal werken, zien veel bedrijven een cruciaal onderdeel over het hoofd: het menselijke. Bij Ad Astra Industries ontwikkelen we onze eigen state-of-the-art RPA software. Dit combineren we -met gedrags- en bedrijfspsychologie om de robots te introduceren in het bedrijf en om jullie organisatie te helpen doorheen deze reis.

Contacteer ons gerust voor een vrijblijvend gesprek, jullie noden staan centraal bij ons.

Comments are closed.